ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

ประชาสัมพันธ์ตารางวันนัดพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนือง เดือน กันยายน 2560
เอกสารแนบ